Din WebPartner – SIDST OPDATERET: 13. januar 2020.

Generelt

Disse forretningsbetingelser er gældende for alle aftaler om salg- og levering af serviceydelser (herunder konsulentydelser, tjenesteydelser og abonnementsydelser) og produkter hos Din WebPartner, CVR nr. 31 43 82 41 (herefter benævnt Din WebPartner) og finder anvendelse med mindre andet skriftligt er aftalt mellem kunden og Din WebPartner.

Ved kunden forstås den juridiske person der har indgået aftale med Din WebPartner om levering af ydelser m.fl.

Aftalegrundlag

Disse forretningsbetingelser udgør sammen med ordredokumenter, samt eventuelle senere ordredokumenter for tilkøb, aftalegrundet mellem kunden og Din WebPartner.

Ydelser og produkter

Produkter og serviceydelser solgt og leveret af Din WebPartner udføres i overensstemmelse med branchestandarder.

I det omfang det er nødvendigt, skal kunden give Din WebPartner adgang til kundens personale samt relevante oplysninger til brug for ydelsernes udførsel.

Din WebPartner er ikke ansvarlig for at det leverede opfylder lovgivningen, standarder eller at det leverede kan anvendes til konkrete formål, med mindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Tilbud og aftale

Tilbud fra Din WebPartner er udelukkende bindende i 14 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet i tilbuddet.

Der er først indgået aftale når kundens accept er modtaget og godkendt af Din WebPartner. Ved ordrer, hvor der ikke afgives udtrykkelig accept til Din WebPartner er aftale indgået når Din WebPartner har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling. Såfremt kunden mener der er uoverensstemmelser mellem ordrebekræftelsen og aftalen, skal kunden indenfor 8 dage efter ordrebekræftelsen er sendt give besked herom.

Pris og betaling

Alle priser er ekskl. moms.

Der tages forbehold for prisændringer, tryk- og tastefejl mv. i alle afgivne priser. Der tages ligeledes forbehold for ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter mv. samt andre forhold uden for Din WebPartners kontrol. Kunden er forpligtet til at acceptere disse prisreguleringer indtil leveringstidspunktet med mindre andet er aftalt.

Kørsel honoreres af kunden efter de af staten fastsatte satser plus timepris i transporttiden. Kost og logi, i forbindelse med udførsel af ydelser for kunden, honoreres af kunden til kostpris plus håndteringstillæg på 10%, med mindre andet er aftalt.

Betalingsbetingelser for faktura er netto 20 dage fra faktureringsdato, med mindre andet er aftalt.

Undlader kunden at betale faktura af årsager som Din WebPartner er uden ansvar for, har Din WebPartner ret til at påregne rente af det forfaldne beløb på 2% pr. måned fra forfaldsdag og til betaling af restgæld, samt eventuelle gebyrer, er sket.

Abonnementer

Abonnementsaftaler for hostede løsninger hos Din WebPartner faktureres forud for ét år ad gangen, med mindre andet er aftalt.

Abonnementsaftaler for hostede løsninger justeres én gang årligt.

Opsigelse af abonnementsaftaler for hostede løsninger kan opsiges uden varsel til enhver tid, dog uden mulighed for tilbagebetaling af det indbetalte beløb.

Ejendomsforbehold og immaterielle rettigheder m.fl.

Der tages ejendomsforbehold for det solgte indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle renter, leverings-og administrationsomkostninger er fuldt ud betalt.

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med Din WebPartners udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Din WebPartner indtil hele købesummen er fuldt ud betalt, hvorefter den deles af Din WebPartner og kunden. Eventuelle abonnementer, licenser o.lign. hos 3. part kan stadig ejes af Din WebPartner og kan efter aftale frikøbes eller overdrages såfremt en af parterne ønsker dette.

Kunden kan overdrage brugsretten til Din WebPartner produceret software til tredjepart uden Din WebPartners forudgående skriftlige accept.

Kunden kan kopiere Din WebPartner produceret software i et omfang der ligger uden for hvad der måtte være nødvendigt for softwarens drift og sikkerhed såfremt hele købesummen er fuldt ud betalt. Det pålægger altid kunden at behandle softwaren således, at der ikke sker uberettiget kopiering eller misbrug fra tredjemand.

Såfremt kunden overtræder betingelserne om ejendoms- og ophavsret ophører Din WebPartners eventuelle forpligter straks uden kompensation.

Din WebPartner er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Din WebPartner måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde Din WebPartner.

Levering, forsinket levering og reklamation

Din WebPartner leverer serviceydelser senest til den tid det fremgår af ordrebekræftelse, med mindre andet er aftalt. Din WebPartner forbeholder sig retten til at levere før den aftalte tid, med mindre andet er aftalt.

Hvis Din WebPartner forventer forsinkelse i levering, informerer Din WebPartner kunden om dette, ligesom der oplyses om årsag til forsinket levering og gives en ny forventet leveringstid.

Kunden er forpligtet til straks ved levering at foretage en sådan undersøgelse af det leverede som almindelig forretningsbrug kræver. Reklamation skal ske uden ubegrundet ophold straks efter at kunden konstaterer eller burde have konstateret manglen. Reklamationsretten bortfalder 1 måned efter levering.

Indgreb eller forandringer i det købte, uden Din WebPartners skriftlige samtykke, fritager Din WebPartner for enhver forpligtelse.

Ved reklamation har Din WebPartner valget mellem afhjælpning eller omlevering.

Ansvarsbegrænsning

Erstatningskrav mod Din WebPartner kan ikke overstige det fakturerede beløb omhandlende den udførte opgave der kræves erstatning for.

Din WebPartners erstatningsansvar er begrænset til direkte tab. Din WebPartner hæfter således ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Din WebPartner er uden ansvar for forsinkelser eller mangler i forbindelse med afhjælpning, ombytning eller forsøg herpå.

Din WebPartner frasiger sig ethvert ansvar for software, styresystemer, hosting-løsninger o.l. udviklet af tredjepart.

Garanti

Din WebPartner garanterer at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelsen i 1 måned efter levering. For afhjulpne dele udgør garantiperioden 1 måned fra afslutning af afhjælpning, dog maksimalt 2 måneder fra den oprindelig levering.

Garantien omfatter ikke fejl eller mangler der skyldes a) almindelig slitage, b) brug i strid med Din WebPartners instruktioner eller almindelig praksis eller ikke aftalte formål, c) afhjælpning eller ændring udført af andre end Din WebPartner og d) andre forhold Din WebPartner ikke er uden ansvar for.

Afhjælpning af eventuelle fejl og mangler under garanti meddeles kunden indenfor rimelig tid, og udføres af Din WebPartner med en rimelig frist på mindst 14 dage.

Fortrolighed

Din WebPartner må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge kundens oplysninger, ideer, erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger, uanset art, med mindre det er aftalt på forhånd. Din WebPartner har dog ret til at bruge underleverandører, som dog skal indordne sig samme fortrolighed.

Kunden må ikke viderebringe, bruge, eller sætte andre i stand til at bruge, Din WebPartners erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger, uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig, eller forøge af skaffe sig, kendskab til eller rådighed over Din WebPartners fortrolige oplysninger.

Begge parter er forpligtet til at omgås og opbevare oplysninger forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Denne fortrolighedsforpligtelse gælder under parternes samarbejde og er uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør, uanset årsagen til ophøret.

Tvister og værneting

Enhver tvist der måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde skal afgøres ved en dansk domstol og anlægges ved Sø- og Handelsretten i København.

Forbehold

Der tages forbehold for fejl samt ændringer i publiceret materiale (prislister, vilkår, brochurer og andet skriftligt materiale) fra Din WebPartner. Eventuelle fejl o.l. kan ikke gøres gældende over for Din WebPartner.

I tilfælde af force majeure hos parterne, eller parternes leverandører, er ingen af parterne ansvarlige overfor hinanden. Force majeure foreligger bl.a. ved krig, strejke, naturkatastrofer mv, samt andre forhold uden for parternes kontrol.